Умови участі

Умови участі


Вступ юридичної особи до ВПС, в якості Учасника ВПС, відбувається шляхом укладання нею відповідного договору з Платіжною організацією ВПС. Це правило не застосовується до Платіжної організації, яка може бути також і Учасником ВПС.

Платіжна організація має право встановлювати різні для кожного із Учасників ВПС вимоги щодо мінімальної величини основних економічних показників їх діяльності в залежності від функцій, які вони будуть виконувати в ВПС, що визначає можливі ризики, пов’язані із ймовірністю неможливості виконання ними своїх зобов’язань. 

Для вступу до ВПС юридична особа подає Платіжній організації такі документи: 

 1. Підписану керівником і скріплену печаткою юридичної особи заяву про вступ до ВПС;
 2. Копію Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої Національним банком України (для небанківських фінансових установ);
 3. Копію Банківської ліцензії, виданої Національним банком України (для банків)
 4. Копію Свідоцтва про включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ (для небанківських фінансових установ);
 5. Копію Свідоцтва про включення банку до Державного реєстру (для банків);
 6. Копії установчих документів юридичної особи та реєстраційних документів;
 7. Копію внутрішніх правил про переказ коштів, які були подані до Національного банку України для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (для небанківських установ);
 8. Копію правил фінансового моніторингу;
 9. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮО, ФОП та ГФ); 
 10. Засвідчену печаткою юридичної особи копію річних фінансових звітів та балансів (з додатками) за останні повні 3 роки та за останній звітний квартал; юридичні особи, які створені пізніше, подають копії фінансових звітів та балансів за календарні роки їх діяльності (за наявності) та за останній звітний квартал;
 11. Копії аудиторських висновків про повноту і достовірність даних, викладених в балансах юридичної особи, що подаються, (за виключенням балансу за останній квартал);
 12. Наданий Платіжною організацією та заповнений юридичною особою опитувальник щодо забезпечення Учасником ВПС вимог законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 13. Висновок відповідності програмно-технічних компонентів процесингу та програмно-технічних засобів 

Копії вищезазначених документів, що передбачені п. 1-8, 13 Правил, повинні бути засвідчені нотаріально. Документи, передбачені п. 10 - 12, підписуються керівником і головним бухгалтером юридичної особи та скріпляються печаткою. 

За результатами розгляду поданого комплекту документів Платіжна організація ВПС в місячний строк з дня одержання повного комплекту документів вирішує питання про попереднє погодження надання юридичній особі статусу Учасника ВПС або відмову в участі, про що письмово повідомляє юридичну особу за адресою, яка вказана в заяві. Разом з повідомленням про погодження надання статусу Учасника ВПС юридичній особі надається для узгодження та підписання типовий договір з Платіжною організацією та план впровадження проекту підготовки, підключення, тестування та початку роботи Учасника з ВПС. У разі відмови Платіжна організація письмово повідомляє юридичну особу про причини відмови.

У місячний строк з моменту отримання юридична особа узгоджує та підписує запропоновані Платіжною організацією договір та календарний план про впровадження проекту підготовки, підключення, тестування та початку роботи Учасника ВПС. У тому випадку, коли у визначений цим пунктом строк, договір про участь в ВПС не буде укладено, надане Платіжною організацією попереднє узгодження вважається анульованим. 

Протягом двох місяців з моменту погодження договору та плану впровадження проекту Учасник ВПС укладає з Розрахунковим банком ВПС, ПЦС (у разі, якщо функції ПЦС виконує окрема юридична особа), при необхідності (якщо не створює власного ПЦУ) з ПЦУ іншого Учасника ВПС (якщо ПЦУ є окремою юридичною особою) або з іншим Учасником ВПС, який має власний ПЦУ, договори та на підставі укладених договорів та плану впровадження проекту виконує підготовчі дії, необхідні для початку виконання юридичною особою функцій Учасника ВПС. Крім того, протягом двох місяців з моменту погодження договору та плану впровадження проекту Учасник ВПС вносить за вказаними Платіжною організацією реквізитами встановлене нею у відповідному розмірі гарантійне забезпечення.

Про факт укладення договорів з суб’єктами відносин, які виникають при проведенні переказу коштів за допомогою ВПС та вчинення підготовчих дій юридична особа письмово оповіщає Платіжну організацію, яка здійснює кінцеве тестування роботи Учасника в ВПС, підтверджує виконання Учасником ВПС плану впровадження проекту та готовність Учасника ВПС до роботи у складі ВПС. 

На підставі отриманого від юридичної особи оповіщення про готовність почати роботу в складі ВПС Платіжна організація протягом десяти календарних днів приймає рішення про надання дозволу на початок роботи юридичної особи в якості Учасника ВПС, про що письмово повідомляє юридичну особу, із зазначенням часу та дати початку роботи. 

Датою вступу юридичної особи до ВПС є дата отримання Платіжною організацією від Національного банку України повідомлення щодо унесення відомостей про юридичну особу до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури .