Перелік прав і обов’язків платіжної організації та Учасників ВПС

Перелік прав і обов’язків платіжної організації платіжної системи та її учасників

 

Права Платіжної організації:

 • Визначати, формувати та вносити зміни до Правил та інших нормативних документів ВПС.
 • Здійснювати контроль за виконанням Правил всіма Учасниками ВПС, Розрахунковим банком ВПС, ОППІ та договірних зобов'язань перед Платіжною організацією, Учасниками ВПС, а також Користувачами ВПС.
 • Здійснювати поточне загальне та операційне керування та моніторинг роботи ВПС та її складових.
 • Обмежувати, припиняти діяльність Учасника ВПС або розриває в односторонньому порядку договір з ним у випадках, обумовлених Правилами, при порушенні цих Правил, умов Договору або вимог чинного законодавства України.
 • Встановлювати перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію в ВПС.
 • Встановлювати види, розміри тарифів та комісійної винагороди на послуги Платіжної організації.
 • Встановлювати/погоджувати з Учасником ВПС види та розміри комісійних винагород на послуги з переказу коштів, що надаються Учасниками ВПС в рамках роботи ВПС.
 • Вимагати від Учасників ВПС внесення за вказаними Платіжною організацією реквізитами встановлений нею у відповідному розмірі гарантійного забезпечення.
 • Надавати додаткові послуги Платіжної організації, пов’язані з переказом коштів, комісійна винагорода за якими встановлюється Учасниками ВПС.
 • Виконувати функції Учасника ВПС.
 • Вимагати від Учасників ВПС, Розрахункового банку ВПС, ОППІ забезпечення для управління фінансового ризику.
 • Вимагати від Розрахункового банку ВПС проведення незалежним рейтинговим агентством дослідження щодо рівня його фінансової стабільності.
 • Інші права передбачені чинним законодавством України, цими Правилами та іншими внутрішніми документами ВПС.

Обов’язки Платіжної організації:

 • Здійснювати контроль за управлінням ризиками в ВПС.
 • Аналізувати ризики, які виникають у діяльності ВПС та які можуть призвести до виникнення ризиків у діяльності інших осіб, у тому числі Учасників ВПС, Розрахункового) банку, ОППІ та встановлювати допустимі межі ризиків.
 • Виявляти внутрішні та зовнішні загрози, що можуть спричинити виникнення ризиків у ВПС та їх джерела.
 • Забезпечувати звітування особи, відповідальної за управління ризиками та забезпечення інформаційної безпеки в ВПС, про результати аналізу роботи перед керівними органами Платіжної організації ВПС.
 • Вживати заходів щодо мінімізації та усунення наслідків впливу ризиків, що виникають у ВПС.
 •  Письмово повідомляти Національний банк України та органи державної влади в межах їх компетенції про виявлення фактів недотримання Учасником/Учасниками ВПС встановлених вимог щодо участі в ВПС, що призводять або можуть призвести до виникнення ризику, що виходить за межі ризиків, установлені Платіжною організацією ВПС.
 • Поінформувати Учасників ВПС, Розрахунковий банк ВПС, ОППІ, шляхом направлення електронних повідомлень та письмових повідомлень на їх адреси, про невиконання Учасником ВПС за своїми фінансовими зобов’язаннями. Повідомлення направляються Платіжною організацією протягом доби з моменту виявлення факту невиконання Учасником ВПС свого зобов’язання.
 •  Не рідше одного разу на рік проводити перевірку кожного Учасника ВПС щодо дотримання ним встановлених Платіжною організацією ВПС вимог участі в платіжній системі.
 •  Фіксувати результати проведеної перевірки Учасника ВПС щодо дотримання ним встановлених Платіжною організацією ВПС вимог участі в платіжній системі у відповідності до Положення про порядок проведення перевірок;
 •  Здійснювати постійний контроль за відповідністю власних реєстраційних документів, договорів та інших правочинів, які укладаються Платіжною організацією для виконання функцій, передбачених цими Правилами, чинному законодавству України;

В разі встановлення Учасникам(у) ВПС, Розрахунковому банку ВПС, ОППІ вимоги щодо забезпечення для управління фінансовим ризиком, Платіжна організація зобов’язана:

 •  приймати у забезпечення тільки активи з низьким рівнем кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкого ризику;
 •  здійснювати аналіз потенційних змін вартості забезпечення та ринкової ситуації;
 •  диверсифікувати активи, які вона прийняла, як забезпечення;
 •  мінімізувати ризики, пов’язані з використанням активів, прийнятих у забезпечення, що виражені в іноземній валюті.
 •  Платіжна організація зобов’язана виявляти тих Учасників ВПС, діяльність яких не відповідає встановленим вимогам щодо участі у ВПС. 

Права Учасника ВПС:

 • З метою покриття ризиків технічної неплатоспроможності Учасник ВПС може укласти із Розрахунковим банком договір про відкриття кредитної лінії (овердрафту) для здійснення розрахунків з іншими Учасниками ВПС та/або складовими ВПС.
 • Для забезпечення розрахунків з Отримувачами, з якими Учасником ВПС укладений договір на переказ коштів, договір про відкриття кредитної лінії (овердрафту) може бути укладений з Розрахунковим банком ВПС. 
 • Визначати та встановлювати, в межах своїх повноважень, тарифи, комісійні винагороди та ліміти щодо послуг, що надаються у межах ВПС;
 • Надавати пропозиції та зауваження щодо поліпшення Правил, роботи ВПС та її складових;
 • Приймати участь в розробленні та удосконаленні Правил ВПС.
 • Вимагати від Учасників ВПС надання можливості здійснення переказу коштів через їх мережу АРМів ПНФП та/або ПП тощо, на користь Отримувачів, з якими цим Учасником ВПС укладено договір на прийом платежів.
 • Звертатись до Платіжної організації з заявами про досудове врегулювання конфліктних ситуацій та спорів у ВПС.

Обов’язки Учасника ВПС:

 • Своєчасно розраховуватись з Платіжною організацією, Розрахунковим банком ВПС, ОППІ та Користувачами, згідно із цими Правилами та на підставі укладених договорів. 
 • Здійснювати якісне обслуговування Користувачів ВПС у відповідності до цих Правил, згідно з умовами публічного договору та договору на прийом платежів.
 • Забезпечити зі свого боку розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів, цих Правил та порядком, визначеним Платіжною організацією.
 • Здійснювати інформаційне обслуговування Користувачів ВПС, надає їм консультаційну допомогу на умовах, визначених публічним договором або договором на прийом платежів;
 • Забезпечити відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між Учасниками ВПС або Учасників ВПС з Отримувачами в системі обліку Платіжної організації ВПС та у системі автоматизації банку, що обслуговує Учасника ВПС/Розрахункового банку ВПС у той самий операційний день, у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу, або не пізніше наступного операційного дня, у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу.
 • Вносити за вказаними Платіжною організацією реквізитами встановлений нею у відповідному розмірі гарантійне забезпечення.
 • Забезпечити конфіденційність інформації Платіжної організації, Учасників ВПС та інших складових ВПС, відповідно до укладених договорів та/або чинного законодавства України.
 • Забезпечити розміщення в доступному для огляду Користувачів місці або на моніторі ПП інформації щодо найменування та місцезнаходження банку, платіжної організації/учасника платіжної системи та найменування платіжної системи, номера телефону довідкової служби, електронної адреси, режиму роботи ПП , строків зарахування коштів Отримувачам та розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції), повідомлення, що валютою переказу коштів в ВПС є національна валюта України – гривня.
 • Надавати клієнту на його вимогу інформацію про ПНФП, на яких здійснюється виплата переказу коштів в ВПС.
 • З метою формування єдиної бази Отримувачів-юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців та можливості приймання платежів на користь Отримувачів-юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців всіма Учасниками ВПС, за формою, визначеною Платіжною організацією, інформувати Платіжну організацію та ПЦС про укладення договорів на переказ коштів із Отримувачами - юридичними особами або фізичними особами-підприємцями та про будь-які зміни в укладених договорах (у тому числі призупинення їх дії, припинення та розірвання, зміну істотних умов, що впливають на порядок та технологію здійснення переказу коштів та ін.) в порядку, визначеному Платіжною організацією.
 • У випадку виконання операцій з переказу коштів із використанням самостійного ПЦУ або ПЦУ іншого Учасника ВПС, забезпечити можливість обміну даними, що необхідні для переказу коштів через ПНФП та/або ПП інших Учасників ВПС, на користь Отримувачів-юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, з якими відповідним Учасниками ВПС укладено договір на переказ коштів.
 • Забезпечити можливість здійснення через власну мережу ПНФП та ПП операцій переказу коштів у ВПС на користь будь-якого Отримувача. 
 • Дотримуватись прийнятих Платіжною організацією ВПС правил технічної та інформаційної безпеки у процесі здійснення переказу коштів, визначених цими Правилами.
 • Забезпечувати проведення процедури реконсиляції при проведенні переказу коштів відповідно до вимог чинного законодавства України та цих Правил.
 • Повідомляти Платіжну організацію про відкриття поточних/кореспондентських рахунків в Розрахунковому банку ВПС, призначених для здійснення розрахунків між Учасниками ВПС не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку роботи Учасника ВПС.
 • Відкрити поточний (для Учасника ВПС-небанківської фінансової установи) або кореспондентський (для Учасника ВПС-банка) рахунок для здійснення клірингових операцій між Учасниками ВПС у Розрахунковому банку ВПС та забезпечити здійснення розрахунків з іншими Учасниками ВПС виключно через Розрахунковий банк. 
 • Здійснювати розрахунки з Отримувачем через поточний рахунок у Обслуговуючому банку в разі наявності укладених договорів на прийом платежів з такими Отримувачами та/або Платниками/ініціаторами.
 • Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість послуг Платіжної організації, ПЦС, ПЦУ (якщо функції ПЦУ виконує окрема юридична особа), Розрахункового банку ВПС у відповідності з укладеними договорами.
 • Використовувати програмно-технічні компоненти процесингу, програмно-технічні засоби ПП, інше обладнання, що відповідають вимогам Платіжної організації.
 • Надавати необхідний доступ Платіжній організації до програмно-технічних компонентів процесингу, програмно-технічних засобів ПП, іншого обладнання, що використовується в роботі ВПС.
 • Надавати необхідний для роботи доступ Платіжній організації до бази укладених договорів, положень, дозвільних документів та іншої документації, що стосується діяльності Учасника ВПС у платіжній системі.
 • Всіляко сприяти представникам Платіжній організації під час проведення ними планових та позапланових перевірок щодо відповідності та дотримання Учасником ВПС вимог роботи у ВПС;
 • На першу письмову вимогу Платіжної організації надавати у встановлений нею строк затребувану звітність, інформацію та/або копії документів, які стосуються роботи Учасника ВПС у платіжній системі.
 • Повідомляти інших Учасників ВПС, Платіжну організацію, ПЦУ (якщо його функції виконує інша юридична особа), Користувачів про помилкові/неналежні перекази.